Korzyści z telepracy dla społeczności

Jesteś tu: zdalniej.pl » Korzyści z telepracy dla społeczności

Podstawowe korzyści dla społeczeństwa

 

Zmniejszenie natężenia ruchu ulicznego

Ta korzyść telepracy była z początku jej głównym motorem napędowym (dopiero później zauważono inne korzyści telepracy, takie jak np. wzrost produktywności pracowników). Nie da się ukryć, że redukcja dojazdów do pracy sprzyja zmniejszeniu natężenia ruchu ulicznego, a co za tym idzie liczby korków. Mniejszy ruch na ulicach to także mniejsza emisja spalin (mieści się w przedziale 50-70% [źródło: Telework: Coming of Age? Evaluating the Potential Benefits of Telework, USA 2000]), czyli mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Warto także odnotować zmniejszoną liczbę wypadków samochodowych. Oto przykłady dla konkretnych państwa:

  • Gdyby 50 milionów Amerykanów, których zawody można wykonywać z domu, zaczęłoby telepracować przez połowę tygodnia, to zredukowałby to zależność USA od importu ropy z zatoki perskiej o 60%, a także zmniejszyło emisję spalin wielkości równej spalaniu paliw kopalnych w stanie Nowy York. Ponadto w wyniku mniejszej liczby wypadków samochodowych, zginęłoby 2000 osób mniej, 150000 nie odniosłoby obrażeń i zaoszczędzono by 23 miliardy USD na koszty związane z wypadkami [źródło: Undress for Success. The Naked Truth About Making Money at Home, USA 2009] .
  • Z kolei masowe wdrożenie telepracy w Kanadzie zredukowałoby emisję spalin o 2,1 mln ton dwutlenka węgla i zaoszczędzono by 37,5 miliona CAD na wydatki przeznaczone na pokrycie skutków wypadków samochodowych [źródło: WORKshift Canada: The Bottom Line on Telework, Kanada 2011] .
  • W Wielkiej Brytanii telepraca byłaby równoznaczna ze zmniejszeniem liczby samochodów na ulicach o 2,5 miliona. Nie poniesiono by również kosztów wypadków w wysokości 1,4 miliarda GBP [źródło: The Shifting Nature of Work in the UK: Bottom Line Benefits of Telework, Wielka Brytania 2011] .

 

Umożliwienie pracy osobom wykluczonym

A co z osobami, które nie mogą dojechać do pracy lub regularne dojazdy z ich miejsca zamieszkania byłyby bardzo utrudnione? Praca zdalna jest szansą dla:

  • niepełnosprawnych,
  • osób z regionów słabiej rozwiniętych (w szczególności popegeerowskich obszarów wiejskich oddalonych od większych ośrodków miejskich),
  • młodych matek.

Dla niektórych z przedstawicieli wymienionych grup telepraca jest jedyną możliwością na podjęcie pracy. W 2010 na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (prowadzonego przez GUS) w Polsce mieszkało 2,1 mln osób niepełnosprawnych. Z tej liczby 27% charakteryzowało się znacznym, 39,6% umiarkowanym, a reszta lekkim stopniem niepełnosprawności. W tej grupie na pewno znajduje się wiele osób, które jednocześnie (1) posiadają odpowiednie kwalifikacje, (2) chciałyby pracować oraz (3) nie są w stanie samodzielnie dojeżdżać do pracy. Zatrudniając osobę spełniającą powyższe kryteria zyskuje pracodawca, nowy pracownik i jest to społecznie potrzebne, by nie izolować niepełnosprawnych.

 

Inne korzyści

Poniższych korzyści nie umieściłem w głównym artykule, jeśli spełniały choćby jeden z poniższych powodów:

  • nie pasują do polskiej specyfiki,
  • są wtórne względem wcześniej opisanych korzyści,
  • są mało istotne.

Lista jest sukcesywnie powiększana.

 

Podniesienie współczynnika dobrobytu społecznego (mało istotne)

Jedną z alternatyw dla PKB jako miernika poziomu rozwoju gospodarki jest HDI (Human Development Index, czyli współczynnik dobrobytu społecznego). HDI różni się m.in. tym od PKB, że uwzględnia koszty zewnętrzne (np. emisję spalin) oraz czas wolny. Telepraca zarówno redukuje negatywne koszty zewnętrzne, jak i tworzy więcej czas wolnego (teledojazdy), dlatego dzięki niej wzrósłby współczynnik dobrobytu społecznego.

 

Wszystkie korzyści telepracy

 

Korzyści dla firmy Korzyści dla pracownika Korzyści dla społeczeństwa